Проект

КОНТЕКСТ
Картата на съвременния свят ни показва нарастващо смесване на различни култури, които трябва или искат да живеят заедно. Много често, тези пъстри карти са помрачени от присъщи конфликти и заплахи за предстояща война. Ето защо ние вярваме, че колкото по-скоро реагираме, толкова по-голям шанс имаме да предотвратим избухването на подобни конфликти. Причината, поради която сме избрали да превърнем този проблем в  приоритет на нашия проект е фактът, че това явление е видимо в ранните етапи на живота, на възраст, когато децата трябва да се опитат да прозрат красотата на живота, да се научат на приемане и толерантност и да се освободят от предразсъдъци. Основното поведение, до което учениците обикновено прибягват, за да покажат неуважение и липса на търпимост е тормозът, явление, което постоянно нараства и засяга все по-тревожен брой ученици в последните години.

ЦЕЛИ
Основната цел на проекта е борба с нездравото мислене в рамките на общността, изградено върху неуважение и нетърпимост към определени групи хора, чрез повишаване на информираността на учениците за страшните последствия от това поведение върху развитието на личността както и чрез борба с речта и поведението на омраза в училище.

Предлагаме  стъпки, които трябва да бъдат предприети, за постигане на тази цел:

  1. Насърчаване на междукултурния диалог между различните страни и социално-културни категории;
  2. Намаляване насилието, отпадане от училище и неравенство чрез възпитаване в ценности като толерантност, приемане на различията и уважение към културното многообразие;
  3. Активно участие на учениците в дейности, които предполагат работа в мултикултурна екипност;
  4. Неподкрепяне на нагласите към социалните групи, стереотипите и предразсъдъците, изразена в отделни случаи на лошо поведение.
  5. Повишаване качеството на връзката между ученици от различен културен произход и развиване на техните социални и комуникативни умения;
  6. Насърчаване на изучаването на различни езици и култури от европейската зона.

ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ  И  МЕТОДИКА

Управление на проекта:
Създаване и изпълнение на методологии – подбор на участниците, комуникация, докладване; Финансово управление и придобивки; управление и контрол на риска; Оценка на дейностите и резултатите.

Транснационални срещи:
M1-PT: 
Представяне на проблемите на тормоза на местно ниво от всяко училище. Актуални мерки за борба и предотвратяване на тормоза;
M2-PT : Ролята на учителите в борбата срещу тормоза. Разработване на програма за включване на жертвите на дискриминация и тормоз.

– Дейности за обучение, преподаване и учене (LTTAs):
C1 – IT Типове кибертормоз. Форми на тормоза  // Спортове за Спиране на насилието; C2 – RO Жертви и агресори в случаите на дискриминация и тормоз. Изкуства и занаяти срещу насилието; C3 – BG  Неутрализиране езика на омразата. Музика и танци срещу насилието; C4 – TR Последици от тормоза. Фотографии и филми срещу насилието.

Разпространение на резултатите и дейностите (текущи) по проекта:
Създаване на уеб сайт и актуализации; Създаване на e-twinning пространство; Създаване  на материали брошури, CD, DVD, листовки, плакати, знамена; Популяризиране  на работните срещи; Изготвяне на план за устойчиво развитие.

РЕЗУЛТАТИ И ВЪЗДЕЙСТВИЕ
– брошура,  която включва постигнатите резултати;
– програма в помощ на агресорите и жертвите на тормоз, изпълнена в края на проекта
– ученици, служители, местни общности ще бъдат информирани за това явление и последиците от него и ще се стремят към създаването на  по-добри междукултурни отношения;
– намаляване на случаите на тормоз;
– училища да станат част от една мрежа и да си помагат взаимно при справяне с тормоза;
– ценности като толерантност и уважение се популяризират сред преките и непреки участници.

ДЪЛГОСРОЧНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ:
– програмата  ще се изпълнява съобразно  плана  за устойчиво развитие;
– брошурата ще бъде на разположение онлайн за безплатно ползване от други училища;
– намаляване броя на случаите на тормоз;
– обединяване на различните култури